Seřizování nástroje

Kobylka a duše jsou vzájemně dva velice důležité prvky u houslí.
Na sladění parametrů kobylky a duše záleží správné seřízení nástroje,
které se týká mohutnosti a barvy zvuku, snadného ozevu a přesného
oddělování tónů při rychlé technické hře.
Pro správné seřízení houslí nelze použít jakoukoli kobylku a duši.
Kobylka a duše musí mít určité vlastnosti. Nemají-li kobylka a duše tyto
vlastnosti – parametry, pak správné seřízení – seřízení optimální není
možné. Seřízení je tak jen náhodné a to nemusí dosáhnout požadované
kvality. Náhodnost, bohužel, se v praxi objevuje v drtivé většině
případů. Aby se tak nestávalo, je zapotřebí používat nějaké – pokud
možno – přesné seřizovací metody. Ta, pokud je mi známo, v obecném
povědomí není. A žádost o pomoc od mnohých houslistů mi to jen
potvrzuje.
Uvádím proto následující metodu optimálního seřizování houslí,
která už před léty vznikla při mých experimentálních pracích.
Při tehdejších experimentech a desítkách subjektivních hodnocení
nástrojů s různými kobylkami a dušemi vznikl při srovnávání jejich
parametrů ve vztahu k výsledkům a dále při náhodné jednoduché
matematické operaci matematický vztah x . y = 1, což je rovnice rovnoosé
hyperboly. V této rovnici nám x a y představují váhu kobylky a váhu
duše a číslice 1 představuje velikost korpusu, v tomto případě houslí.
Znásobíme-li váhu kobylky a váhu duše a jejich součin se rovná číslici
1, nebo se k ní blíží, máme záruku optimálního seřízení nástroje.
Protože se vždy nemusí podařit sehnat lehké a pevné dřevo na duši, ani
lehkou a pevnou kobylku, stačí, když se zmiňovaný součin číslici 1
blíží, kupř. na hodnotu 1,1 až 1,2.
Tato metoda zbavuje houslaře náhodného seřizování, a proto mu také
stačí 1 kobylka a 1 duše předem vypočítaná, aby dosáhl výborného
výsledku. A k tomu slouží i dále uvedený graf váhové závislosti mezi
kobylkou a duší. /str. 32 /