Akustická konstrukce | Housle Lanc

Akustická konstrukce

Doporučení:

Tloušťku vrchní desky nedělat nikdy větší než 4mm
Tloušťku spodní desky nedělat nikdy menší než 4mm
Poměr tlouštěk vrchní a spodní desky nejlépe v rozmezí
1:1,5 až 1:1,7
Určení kmiten na deskách:
horní kmitna se stanoví ve vzdálenosti 84 až 86mm od středové spojnice effa otvorů
dolní kmitna se stanoví ve vzdálenosti 68 až 70mm od středové spojnice effa otvorů
Tloušťky desek mezi kmitnami (i mimo ně) uspořádat
v podélném pásu
Tloušťku spodní desky u „C“ výřezů ne slabší než 3,5mm
Umístění otvorů effa podle akustického zákona ( 5/9, 9/9, 2/9 )což
znamená, že stanovíme-li nahoře mezi effy vzdálenost rovnající se kupř.
šířce kobylky, a ta nám
bude představovat hodnotu 5/9, pak uprostřed effů na
středové spojnici zářezů musí být vzdálenost mezi effy
min. 9/9 – anebo od kobylky k okrajům otvorů effa
musí být na každou stranu min. 2/9 místa.

Basový trámec – po zhodnocení dřeva vrchní desky určit
výšku trámce mezi 10 až 12mm u houslí, 12 až 13mm
u violy. Délka trámce nemá být delší než 7/9 délky
ochvějné plochy desky. Délka střední nejvyšší části
trámce má být 25 až 30mm. Tvarování trámce má
sledovat dělení 1:2, tzn. kupř. jsou-li konce trámce
vysoké 3mm, střed horní poloviny trámce je 6mm a
střed trámce 12mm. Obdobné je to v polovině dolní.
Výška lubů – doporučené a ověřené jsou výšky lubů 30
až 31mm u houslí a 36 až 38mm u viol. Vyšší luby
dávají zdání altovosti a prostorovosti.
Impedance – je případné a možné přizpůsobení hotového
korpusu na požadovanou barvu a hlasitost nástroje
vhodným dodatečným zeslabováním desek v určitých
místech.
Váhová závislost kobylky a duše – viz graf, má zásadní
důležitost pro optimální seřízení nástroje.
Akustické umístění struníku – spolu se zúžením poutka
struníku na velkém pražci zachovává počet a intenzitu
harmonických. Při umisťování struníku se musí
zachovávat poměr 1:2, a to tak, že vzdálenost od
kobylky k pražci na struníku a vzdálenost od pražce
na struníku k velkému pražci představují tento poměr.